Greek local food products, direct from exporting companies

homecontact-ussite-map

???????

«Μαστ?χα Χ?ου: ?να δ?κρυ που ευφρα?νει, αρωματ?ζει, ανακουφ?ζει, γιατρε?ει!»

Η μαστ?χα της Χ?ου ε?ναι η ρητιν?δης ?κκριση του μαστιχ?δενδρου (Pistacia Lentiscus var. Chia). Πρ?κειται για φυσικ?, αρωματικ? ρητ?νη, που εκκρ?νεται σε σχ?μα δακρ?ων απ? τον κορμ? και τα μεγ?λα κλαδι? του μαστιχ?δενδρου, μ?σω επιφανειακ?ν τομ?ν που προκαλο?νται με αιχμηρ? εργαλε?α. Η μαστ?χα εμφαν?ζεται σαν δ?κρυ στα χαραγμ?να σημε?α και ρ?ει κατ? σταγ?νες στο χ?μα. Κατ? την ?κκρισ? της ?χει τη μορφ? κολλ?δους και διαυγο?ς υγρο? και στερεοποιε?ται σε ακαν?νιστα σχ?ματα μετ? την π?ροδο 15-20 ημερ?ν, υπ? την επ?δραση των καιρικ?ν συνθηκ?ν που επικρατο?ν στην περιοχ? κατ? την καλοκαιριν? περ?οδο - ?ντονη ξηρασ?α και ηλιοφ?νεια. Η μορφ? της, αφο? στερεοποιηθε?, ε?ναι κρυσταλλικ? και η αρχικ? της γε?ση ε?ναι μ?λλον πικρ?, για να φ?γει σταδιακ?, αφ?νοντας ?να ιδια?τερο ?ρωμα που της προσδ?δει μοναδικ?τητα. Το στερεοποιημ?νο προ??ν συλλ?γεται στη συν?χεια και καθαρ?ζεται απ? τους μαστιχοπαραγωγο?ς και αποτελε? την μοναδικ?, φυσικ? μαστ?χα της Χ?ου.

Ο βαθμ?ς σκληρ?τητας της μαστ?χας εξαρτ?ται απ? την θερμοκρασ?α της ατμ?σφαιρας, τον χρ?νο ?κθεσ?ς της στην φ?ση, καθ?ς και το μ?γεθος που ?χει το δ?κρυ. ?ταν η ρο? της μαστ?χας ε?ναι συνεχ?ς, το δ?κρυ ε?ναι μεγ?λο και σχετικ? μαλακ?, εν? η μη συνεχ?ς ρο?, αποδ?δει μικρ? δ?κρυ, αλλ? μεγαλ?τερης σκληρ?τητας. Το χρ?μα της ρητ?νης ε?ναι αρχικ? υποκ?τρινο. Με το π?ρασμα του χρ?νου χ?νει το χρ?μα αυτ? και σε 12 με 18 μ?νες γ?νεται κιτρινωπ? λ?γω της οξε?δωσης.

Στην μοναδικ? αυτ? ρητ?νη απαντ?ται μια εξαιρετικ? ποικιλ?α απ? θεραπευτικ? και αρωματικ? συστατικ?. Πιο συγκριμ?να, περι?χονται φυσικ? πολυμερ?ς, πτητικ? και αρωματικ? συστατικ? που συνθ?τουν το αιθ?ριο ?λαιο (το μαστιχ?λαιο), τερπενικ? οξ?α, φυτοστερ?λες, πολυφαινολικ? μ?ρια και ?νας μεγ?λος αριθμ?ς απ? ?λλα δραστικ? συστατικ?, μερικ? απ? τα οπο?α απαντ?νται στην φ?ση για πρ?τη φορ?. Αυτ?ς ο μοναδικ?ς συνδυασμ?ς 80 και πλ?ον συστατικ?ν δικαιολογε? τις πολλαπλ?ς χρ?σεις της μαστ?χας Χ?ου, τ?σο στο τομ?α των τροφ?μων, ?σο και στον τομ?α της υγε?ας και προσωπικ?ς περιπο?ησης, σε παγκ?σμια κλ?μακα.

Η μαστ?χα της Χ?ου αναγνωρ?στηκε απ? τα αρχα?α χρ?νια, τ?σο για το ιδια?τερο ?ρωμα της, ?σο και για τις θεραπευτικ?ς της ιδι?τητες. ?χει καταγραφε? ως η πρ?τη φυσικ? τσ?κλα του αρχα?ου κ?σμου, που χρησιμοποιο?νταν για τον καθαρισμ? των δοντι?ν και τη φρεσκ?δα της αναπνο?ς. Την χρησιμοποιο?σαν ακ?μη στην κοσμετολογ?α για καθαρισμ? του προσ?που και του σ?ματος. Συμμετε?χε ως δραστικ? συστατικ? σε μια σειρ? απ? φαρμακευτικ?ς συνταγ?ς και ιατροσ?φια, που ?χουν κατ? καιρο?ς καταγραφε? στις διεθνε?ς φαρμακοποι?ες. ?χει επ?σης καταγραφε? στη δι?ρκεια των αι?νων λ?γω των ευεργετικ?ν ιδιοτ?των της στην υγε?α του ανθρ?που και τη συμβολ? της στην ανακο?φιση απ? δι?φορες ασθ?νειες. Η συνεισφορ? εξ?λλου της χι?τικης μαστ?χας στην πρ?ληψη και θεραπε?α ασθενει?ν του πεπτικο? συστ?ματος ?ταν αναγνωρισμ?νη απ? τα αρχα?α χρ?νια.

Η μαστ?χα Χ?ου απ? το 1997, ?χει χαρακτηρισθε? ως Προ??ν Προστατευ?μενης Ονομασ?ας Προ?λευσης (Π.Ο.Π.), β?σει του υπ’ αριθμ. 123/1997 Κανονισμο? (L0224/24-1-97) της Ευρωπα?κ?ς ?νωσης και ?χει καταχωρηθε? στον σχετικ? Κοινοτικ? Κατ?λογο των Προ??ντων Π.Ο.Π. Ως Π.Ο.Π χαρακτηρ?ζεται το προ??ν, του οπο?ου τα χαρακτηριστικ? οφε?λονται κυρ?ως ? αποκλειστικ? στο γεωγραφικ? περιβ?λλον, εν? η παραγωγ?, η μεταπο?ηση και η επεξεργασ?α του λαμβ?νουν χ?ρα σε οριοθετημ?νη γεωγραφικ? περιοχ?. Σ?μφωνα με τον παραπ?νω κανονισμ?, η μαστ?χα Χ?ου προστατε?εται απ? την π?ληση οιασδ?ποτε ανταγωνιστικ?ς απομ?μησης που θα υπεξαιρο?σε τη φ?μη της Ονομασ?ας Προ?λευσης.