Greek local food products, direct from exporting companies

homecontact-ussite-mapΑξιοθ?ατα Ε?βοιας και Σκ?ρου

 • Αρχαιολογικ? Μουσε?ο Χαλκ?δας. Στις συλλογ?ς του περιλαμβ?νονται εκθ?ματα απ? τις ανασκαφ?ς  της Β?ρκας, της Μ?νικας, των Θαρρουν?ων, των κλασσικ?ν και ελληνιστικ?ν χρ?νων, νομ?σματα διαφ?ρων περι?δων απ? ?λο το νησ?, ταφικ? και αναθηματικ? ολ?γλυφα απ? την αρχα?κ? ?ως και την ρωμα?κ? περ?οδο καθ?ς και επιγραφικ?ς μαρτυρ?ες απ? την αρχαιολογικ? ?ρευνα σε ?λο το νησ?.
 • Κ?στρο Καρ? Μπαμπ?, κτισμ?νο στην βοιωτικ? ακτ? της Χαλκ?δας απ? τους Το?ρκους, για να ενισχ?σουν την αμυντικ? ικαν?τητα της Χαλκ?δας κατ? τον ενετοτουρκικ? π?λεμο του 1684.
 • Να?ς Αυλιδε?ου Αρτ?μιδος. Σ?μερα σ?ζεται η ρωμα?κ? φ?ση κατασκευ?ς του ναο? και του τεμ?νους, που οι ερευνητ?ς ταυτ?ζουν με το να?, ?που η Ιφιγ?νεια θ?τευσε -κατ? τον Παυσαν?α- ως πρ?τη ι?ρεια μετ? την δι?σωσ? της απ? το τελετουργικ? μαχα?ρι του πατ?ρα-Αγαμ?μνωνα, απ? την ?δια τη θε?.
 • Το Φαιν?μενο του Ευρ?που

Πρ?κειται για γεωσεληνιακ? φαιν?μενο, που βρ?σκει την ερμηνε?α του στην ?λξη που ασκε? η Σελ?νη, αλλ? και ο ?λιος στη Γη. Για τη μελ?τη του ?χουν ασχοληθε? απ? τον Αριστοτ?λη ( π?θανε στη Χαλκ?δα) και τον Ερατοσθ?νη, μ?χρι σ?γχρονοι ?λληνες και ξ?νοι επιστ?μονες. Οριστικ? ερμηνε?α ?δωσε ο καθηγητ?ς Δημ?τρης Αιγιν?της, κατ? τον οπο?ον το φαιν?μενον οφε?λεται στη διαφορ? στ?θμης των υδ?των μεταξ? Βορε?ου και Νοτ?ου Ευβο?κο? Κ?λπου, τη στεν?τητα του Ευρ?που και σε συνδυασμ? με τις επιδρ?σεις της σεληνιακ?ς ?λξης.
?στε προκαλε?ται η δημιουργ?α κανονικο? ρε?ματος, που ρ?ει επ? 22-23 μ?ρες επ? ?ξι περ?που ?ρες προς Βορρ?ν και αντιστρ?φως, το οπο?ο εναλλ?σεται τετρ?κις ημερησ?ως (24 ω. 22' 2'') με συν?θη ταχ?τητα ?ως 10 μ?λια/?ρα. Το ακαν?νιστο ρε?μα εμφαν?ζεται κατ? τους τετραγωνισμο?ς της Σελ?νης και διαρκε? δ?ο ?ως τρεις ημ?ρες. Η συχν?τητα μεταβολ?ς της φορ?ς του ρε?ματος μπορε? να φθ?σει ?ως και τις δ?δεκα ημερησ?ως, εν? η ταχ?τητ? του ε?ναι ?να ?ως δ?ο μ?λια/?ρα.

Ο Γε?ργιος Παπανικολ?ου γενν?θηκε στην Κ?μη Ευβο?ας το 1883 και π?θανε το 1962 στο Μα??μι της Φλ?ριδας. Υπ?ρξε δι?σημος γιατρ?ς, βιολ?γος και ερευνητ?ς.
Σπο?δασε Ιατρικ? στο Πανεπιστ?μιο Αθην?ν και το 1907 μετ?βη στη Γερμαν?α ?που παρακολο?θησε μαθ?ματα βιολογ?ας και στη συν?χεια ?ρχισε τις βιολογικ?ς του ?ρευνες.
Το 1913 αναχ?ρησε για τις ΗΠΑ ?που και εργ?σθηκε ως βοηθ?ς στον κλ?δο της ανατομ?ας στο Πανεπιστ?μιο του Κορν?λ. Ακολο?θως εκλ?χθηκε υφηγητ?ς, ?κτακτος καθηγητ?ς και τ?λος τακτικ?ς καθηγητ?ς της ανατομ?ας και ιστολογ?ας της ιατρικ?ς σχολ?ς του Πανεπιστημ?ου αυτο?.
Το 1923 εφ?ρμοσε τη μ?θοδ? του testpapγια τη δι?γνωση του καρκ?νου της μ?τρας.Ε?ναι ο  ?νθρωπος που χ?ρισε ζω? στις γυνα?κες ?λου του κ?σμου. Τιμ?θηκε με πολλ?ς διακρ?σεις.Το 1949 η  Ιατρικ? σχολ? του πανεπιστημ?ου Αθην?ν τον ανακ?ρυξε επ?τιμο διδ?κτορα  της, εν? η Ακαδημ?α Αθην?ν το 1957 τον ανακ?ρυξε επ?τιμο μ?λος της. Μεταθαν?τια του απενεμ?θη και το βραβε?ο του ΟΗΕ.

 • Τα Δρακ?σπιτα της Καρυστ?ας

Πρ?κειται για λ?θινα  οικοδομ?ματα, μεγ?λων συν?θως διαστ?σεων, κατασκευασμ?να απ? μεγ?λες πλ?κες γκριζωπο? ασβεστ?λιθου,  χωρ?ς συνδετικ? κον?αμα, κτισμ?να με τ?λμη και γν?ση και  βρ?σκονται στην Κεντρικ? και Ν?τια Ε?βοια. Στην ευρ?τερη περιοχ?  ?χουν περιγραφε? π?νω απ? 20 δρακ?σπιτα και η ηλικ?α τους κυμα?νεται μεταξ? του 7ου και 2ου π.χ. αι?να. Οι ντ?πιοι τα ονομ?ζουν Νραγκ?. Οι το?χοι ε?ναι τ?σο χονδρο? που οδηγο?ν το νου σε φαντασι?σεις ?τι ε?ναι κατοικ?ες ? κτ?στηκαν απ? υπερφυσικο?ς  δρ?κους. Εικ?ζεται ?τι επρ?κειτο για ναο?ς αφιερωμ?νους  στους αρχα?ους θεο?ς Ηρακλ? και ?ρα.

 • Ιαματικ?ς πηγ?ς και Ιαματικ? Λουτρ?

Ιαματικ?ς πηγ?ς ονομ?ζονται οι φυσικ?ς αναβλ?σεις των θερμ?ν νερ?ν, τα οπο?α με τα συστατικ? που περι?χουν ε?ναι κατ?λληλα για την ?αση διαφ?ρων παθ?σεων. Φημισμ?να για τις ιαματικ?ς πηγ?ς τους ε?ναι τα Λουτρ? Αιδηψο? και τα Γι?λτρα στη Β?ρεια Ε?βοια. Οι ιαματικ?ς πηγ?ς της Αιδηψο? θεωρο?νται απ? τις πιο περιεκτικ?ς σε θεραπευτικ? συστατικ? και τις πιο αποτελεσματικ?ς παγκοσμ?ως.Σ?μερα υπ?ρχουν περισσ?τερες απ? 80 ιαματικ?ς πηγ?ς που η θερμοκρασ?α τους κυμα?νεται απ? 28οC μ?χρι 80οC . 
Οι εκθ?σεις των ειδικ?ν υδρολ?γων γιατρ?ν, αλλ? και ?λλων επιστημ?νων, καταλ?γουν σε συμπερ?σματα, ?τι τα ιαματικ? νερ? της Αιδηψο? και των Γι?λτρων ενδε?κνυνται για παθ?σεις ?πως: Αρθροπ?θειες, Ρευματοπ?θειες, Σπονδυλαρθρ?τιδας, Οσφυαλγ?ες, Iσχιαλγ?ες, Αγκυλ?σεις, Ημικραν?ες, Τενοντ?τιδες,  Χρ?νιες γυναικολογικ?ς παθ?σεις,  Αγγειοπ?θειες, αλλ? και της  αναζωογ?νησης της  αισθητικ?ς και της ομορφι?ς κλπ.

 • Απολιθωμ?νων Δ?σος της Κερασι?ς
  Το Απολιθωμ?νο δ?σος της κερασι?ς βρ?σκεται στη Β. Ε?βοια και ε?ναι ?να μοναδικ? φυσικ? μνημε?ο της Γεωλογικ?ς μας κληρονομι?ς με εξαιρετικ? ενδιαφ?ρον.Σημαντικ? ε?ναι τα ευρ?ματα απολιθωμ?νων κορμ?ν σ' ολ?κληρη την περιοχ?.Εκε?, μ?σα στα αγροκτ?ματα, εμφαν?ζονται συστ?δες απολιθωμ?νων δ?ντρων, μεγ?λων διαστ?σεων, καθ?ς επ?σης και κομμ?τια απολιθωμ?νων κορμ?ν. Απ? μελ?τες που ?γιναν στην παλαιοχλωρ?δα της περιοχ?ς, εικ?ζεται ?τι αυτ? ?χει ηλικ?α 10-25 εκατομμ?ρια χρ?νια.
  Η δημιουργ?α του Απολιθωμ?νου Δ?σους συνδ?εται με την ?ντονη ηφαιστειακ? δραστηρι?τητα που εκδηλ?θηκε στην περιοχ? πριν απ? 10-25 εκατομμ?ρια χρ?νια.
 • Σκυριαν? Αλογ?κι

Η μικρ?σωμη φυλ? αλ?γων Σκ?ρου ε?ναι σ?μερα μ?α απ? τις σπ?νιες φυλ?ς αλ?γων που υπ?ρχουν στον κ?σμο. Πρ?κειται για μ?α απ? τις αυτ?χθονες φυλ?ς αλ?γων της Ελλ?δας που υπ?ρχε στην αρχαι?τητα σε ?λη την Ελλ?δα. Κατ?φερε να επιβι?σει στη ν?σο Σκ?ρο εξ’ου και η ονομασ?α. Σ?μερα σκυριαν? αλογ?κια υπ?ρχουν 260 σε ?λη την Ελλ?δα, εκ των οπο?ων τα 187 ζουν στη Σκ?ρο. Ε?ναι προστατευ?μενο ε?δος.